Copyright / Përgjegjësia​

Të gjitha imazhet, tekstet dhe elementët e tjerë në këtë faqe korrespondojnë me programin e shitjeve të Volkswagen në Republikën e Maqedonisë në kohën e krijimit të faqes dhe paraqesin informacion jo të detyrueshëm. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime të mëtejshme. Porsche Maqedonia nuk merr përgjegjësi për konfuzionet që rezultojnë. Ne rezervojmë të drejtën për të bërë ndryshime në konstruksionin, pajisjet dhe shtrirjen e dorëzimit, si dhe në devijimet në lidhje me nuancat e ngjyrave. Të gjitha çmimet e dhëna janë çmime jo të detyrueshme, treguese, përfshirë TVSH-në.

Programi mbrohet nga e drejta e autorit, duke përfshirë të gjitha pjesët e tij si të dhënat dhe fotot. Çdo përdorim i paautorizuar jashtë ligjit të së drejtës së autorit është i dënueshëm. Kjo është veçanërisht e vërtetë për riprodhimin, përkthimin, mikrofilmin dhe përpunimin me dhe në sistemet elektronike.

Përdorimi i fotove lejohet vetëm për qëllime private.

Fakti që një markë nuk është në këtë listë ose nuk është e shënuar në asnjë tekst si markë tregtare ose markë nuk do të thotë se ajo markë nuk mbrohet ose se ajo markë ose markë mund të përdoret pa miratimin me shkrim të Porsche Macedonia.