Kufizim kur vendosni një lidhje

Kjo faqe interneti është krijuar dhe përditësuar nga Porsche Macedonia dhe përfshin faqen kryesore dhe të gjitha faqet e tjera të kësaj faqeje interneti. Porsche Kosova në thelb mirëpret dhe lejon, sipas dispozitave të mëposhtme, vendosjen e lidhjeve ligjërisht të sakta nga interneti në faqen kryesore të kësaj faqe interneti. Nëse nuk është arritur marrëveshje me shkrim, lidhja e “lidhjeve të thella” nga interneti me prezantimin në internet të kompanisë Porsche lejohet vetëm nëse ka një miratim të theksuar me shkrim nga kompania Porsche; përveç kësaj, duhet theksuar se është e nevojshme dhe e rëndësishme për Porsche që përdoruesi i internetit të ketë akses në ofertën e informacionit vetëm përmes faqes kryesore të kësaj faqeje interneti. Faqja kryesore përmban informacione të rëndësishme; interesi i kompanisë Porsche është i justifikuar në mënyrë që përdoruesi të njihet me aksesin në informacion në këtë faqe interneti (dhe pas ri-aksesit); prandaj, çdo vendosje e lidhjeve (lidhjeve) të çfarëdo lloji në faqet e kësaj faqe interneti duke anashkaluar faqen kryesore është e papranueshme. Postimi i lidhjeve/referimeve për shkak të kërkimeve duke përdorur mjetet ekzistuese të kërkimit (yahoo, google, etj.) lejohet ende. Porsche rezervon të drejtën të modifikojë kufizimet në çdo kohë dhe në mënyrë gjithëpërfshirëse pa dhënë arsye. Porsche nuk mban asnjë përgjegjësi për dëmet ose ndërhyrjet e çfarëdo lloji ose baze ligjore, të cilat janë shkaktuar ose shkaktuar nga lidhja në kundërshtim me kufizimet. Porsche rezervon të drejtën për të ndërprerë lidhjen e disa personave, kompanive, shoqatave, grupeve të personave ose grupeve të kompanive pa caktuar arsye për përmbajtje të caktuara të internetit, faqe interneti ose faqe. Nuk lejohet postimi i lidhjeve në këtë faqe interneti, drejtpërdrejt ose tërthorazi, të cilat janë në çfarëdo mënyre të lidhura me informacione, përmbajtje ueb ose faqe interneti, përmbajtja e të cilave është ligjërisht e palejueshme, imorale, politikisht radikale, diskriminuese, kriminale, neveritëse dhe të ngjashme. Porsche rezervon në çdo kohë të drejtën të përdorë të gjitha rregulloret teknike dhe/ose ligjore që disponon në rast të shkeljes së kufizimit gjatë vendosjes së lidhjeve.