Garancion Mobiliteti

Në rast të një defekti, mund të aktivizoni Garancion Mobiliteti në numrat e mëposhtëm të telefonit.

0800 11 222

Për telefonata nga Kosova (Gratis):

+383 (0)44 811 222
+383 (0)44 662 663
+383 (0)49 702 341

Për telefonata nga vendet e huaja

Услугата мобилна гаранција нуди

  • Помош на лице место
  • Превоз на патниците и возилото до најблискиот овластен сервис
  • Обезбедување услови за продолжување на патувањето со друг вид на превозно средство
  • Обезбедување на заменско возило
  • Сместување на патниците во хотел
24 часа дневно, седум дена неделно 365 дена годишно на територија на цела Европа**
* се применува важечката цена на повикот
** освен Албанија и Турција

Напомена:

  • Мобилната гаранција не ги покрива трошоците за поправка на возилото
  • За најсоодветниот начин на помош одлучува дилерот
  • Правото на мобилна гаранција се докажува со заверена сервисна книшка
  • Се применува важечкото ограничување на обемот на бесплатните услуги